South Korea

DOTA 2 – Nexon is shutting down South Korean server next month