South Korea

Nexon – Korean giant pledges to change its “money-milking” image