South Korea

Nexon – NAT Games and Nexon GT merges to form Nexon Games