South Korea

Shaiya Wars – Nexon Korea teases new PVP online game using Shaiya IP