Southeast Asia

Phantasy Star Online 2 – English SEA server begins beta test today